Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem portalu Kantoru internetowego KUBISA24.PL
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Kantoru internetowego do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
 3. Kantor internetowy został stworzony w celu umożliwienia Użytkownikom dokonywania transakcji walutowych w zakresie, oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.kubisa24.pl, w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 5. Na wniosek osoby zainteresowanej ze skorzystania usług oferowanych za pomocą Kantoru internetowego możliwe jest przesłanie Regulaminu na wskazany adres poczty elektronicznej. Warunkiem przesłania jest uprzednie wysłanie w tym celu prośby na adres mailowy info@kubisa24.pl

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Kantoru internetowego, wraz ze wszystkimi załącznikami
 2. Kantor internetowy – portal internetowy KUBISA24.PL zintegrowany z platformą umożliwiającą dokonywanie transakcji walutowych, którego właścicielem jest Andrzej Kubisa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma „KANTOR” w Bielsku-Białej (43-300), przy ulicy Przechód 1, NIP: 547-101-71-32, REGON: 070564685, będący przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego pod numerem 871/2004.
 3. Administrator Kantoru internetowego – osoba upoważniona przez właściciela Kantoru internetowego do dokonywania transakcji oraz do zawierania za pośrednictwem Kantoru internetowego umów z Użytkownikami.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, która skutecznie utworzy Konto w Kantorze internetowym.
 5. Konto – spersonalizowana, chroniona Hasłem część Kantoru internetowego udostępniona Użytkownikowi w celu korzystania z portalu, w której gromadzone są dane Użytkownika, oraz informacje o działaniach w ramach portalu.
 6. Login – indywidualna nazwa wskazana przez Użytkownika w procesie rejestracji, umożliwiająca dostęp do Konta.
 7. Hasło – określona przez Użytkownika w procesie rejestracji kombinacja liter, cyfr i znaków, za pomocą której Użytkownik ma możliwość zalogowania się do swojego Konta.
 8. Czas działalności kantorowej – dni i godziny, w ramach których dokonywana jest weryfikacja oraz księgowanie, a także realizacja sprzedaży, zakupu i wymiany walut na podstawie zawieranych za pośrednictwem Kantoru internetowego umów. Czas działalności kantorowej przypada w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.15 do 16.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 9. Prawo dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2007 roku prawo dewizowe (Dz.U.2012.826).

 

III. REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Każda osoba zainteresowana skorzystaniem z usług oferowanych przez Kantor internetowy jest zobowiązana do dokonania rejestracji oraz utworzenia indywidualnego Konta.
 2. Użytkownik może założyć jedynie jedno Konto w Kantorze internetowym.
 3. Utworzenie Konta osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz dokonywanie wszelkich czynności w ramach Konta jest możliwe przez osobę upoważnioną do ich reprezentacji, lub umocowaną do działania w tym zakresie.
 4. Procedura rejestracji i utworzenia Konta polega na ustaleniu i podaniu przez Użytkownika Loginu, Hasła, adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz innych wymaganych danych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia swojego Konta na podmioty trzecie, ani do udostępniania go. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu i Hasła podmiotom trzecim.
 6. W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:
  a) zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu
  b) wszelkie podane dane osobowe są danymi prawdziwymi i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce ochrony prywatności.
 7. Konto może zostać zablokowane lub usunięte, w przypadku stwierdzenia, że:
  a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu
  b) Użytkownik korzysta lub podejmuje działania mające na celu korzystanie z Kantoru internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
  c) Użytkownik podejmuje, lub próbuje podejmować działania mające znamiona bezpośredniej lub pośredniej ingerencji w struktury Kantoru internetowego, do których Użytkownik nie jest uprawniony
  d) zachodzi podejrzenie, że Użytkownik swoimi działaniami podejmowanymi w ramach Kantoru internetowego narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

IV. TRANSAKCJE I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. W ramach Kantoru internetowego Użytkownik ma możliwość skorzystania za jego pośrednictwem z zawierania umów, takich jak zakup, sprzedaż lub wymiana walut w zakresie oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z usług Kantoru internetowego jest możliwe tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy zaakceptowali treść niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach Kantoru internetowego możliwe jest zawarcie umowy mającej na celu sprzedaż, zakup lub wymianę walut określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem rachunków bankowych.
 4. Kursy wymiany walut w Kantorze internetowym wyświetlane są w części głównej portalu na tablicy kursu wymiany podlegającej stałej aktualizacji w Czasie działalności kantorowej.
 5. Dokonanie transakcji kupna, sprzedaży lub wymiany walut jest możliwe jedynie za pośrednictwem portalu Kantoru internetowego, po zalogowaniu się do Konta oraz z wykorzystaniem odpowiedniego, udostępnionego Użytkownikowi formularza.
 6. W celu zlecenia realizacji transakcji Użytkownik jest zobowiązany podać: a. rodzaj transakcji – kupno, sprzedaż, wymiana walut b. kwotę transakcji oraz jej walutę lub waluty c. rachunek bankowy, za pomocą którego powinna zostać dokonana transakcja
 7. Po wskazaniu wymaganych w formularzu danych Użytkownik ma możliwość wysłania zamówienia poprzez potwierdzenie warunków transakcji. Dokonanie potwierdzenia warunków transakcji jest równoznaczne ze złożeniem wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 8. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma od Kantoru internetowego na wskazany przez niego w procesie rejestracji i formularzu transakcji adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z wyszczególnieniem podanych przez Użytkownika warunków transakcji oraz wskazaniem kursu walutowego z chwili wysłania zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powoduje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem, a właścicielem Kantoru internetowego.
 9. Po zlozeniu zamowienia przez klientow posiadajacych rachunki w bankach zagranicznych, a takze w bankach krajowych poza Bank Zachodni WBK, ING Bank, Mbank, Alior Bank, BNP Paribas, Pekao SA, PKO Bank Polski, ktorych rownowartosc przekracza 10 000 PLN wymagane jest przeslanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy info@kubisa24.pl najpozniej w ciagu 5 min. od zawarcia transakcji.
 10. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane po dokonaniu przez Użytkownika wpłaty na wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia rachunek bankowy właściciela Kantoru internetowego.
 11. Po otrzymaniu całości wpłaty Administrator Kantoru internetowego dokona kwotowania tj. ostatecznego ustalenia kursu kupna, sprzedaży, wymiany walut, po którym dokonana zostanie transakcja.
 12. Jeżeli wpłata Użytkownika zostanie odnotowana na rachunku bankowym właściciela Kantoru internetowego w Czasie działalności kantorowej, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty. W przypadku, gdy wpłata zostanie odnotowana poza Czasem działalności kantorowej, realizacja zamówienia zostanie dokonana w następnym dniu roboczym, w godzinach działalności kantorowej.
 13. Realizacja zamówienia Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 10 i ust. 11 może nastąpić jedynie w przypadku dokonania przez Użytkownika całości zapłaty za wybraną transakcję. Użytkownik, który nie dokonał pełnej zapłaty, może uzupełnić swoją wpłatę do godziny 16.00 Czasu działalności kantorowej w dniu złożenia zmówienia. Po bezskutecznym upływie wyżej wskazanego czasu zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na adres, o którym mowa w ust. 8.
 14. W celu realizacji transakcji, która została anulowana, Użytkownik jest zobowiązany do złożenia kolejnego zamówienia
 15. Sfinalizowanie transakcji nie będzie możliwe, jeżeli dzień realizacji transakcji będzie przypadał w tzw. „święto waluty” tj. w dniu, wolnym od pracy w państwie waluty wskazanej przez Użytkownika. Realizacja takich transakcji będzie możliwa w kolejnym dniu roboczym państwa waluty w Czasie działalności kantorowej.
 16. Po zrealizowaniu każdej z zawartych umów Użytkownik otrzyma od Kantoru internetowego potwierdzenie transakcji - kupna / sprzedaży / wymiany walut będących przedmiotem transakcji w formie faktury elektronicznej. Potwierdzenie zostanie wysłany w formie elektronicznej – dokumentu PDF, przesłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika, o którym mowa w ust. 8 na zasadach określonych w rozdziale VII Faktury. Użytkownik dokonujący transakcji nie podlegającej obowiązkowi rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010.46.276), może otrzymać imienny dowód potwierdzający jej dokonanie. W tym celu jest on zobowiązany do złożenia stosownego wniosku przy składaniu zamówienia, oraz dokonania pełnej rejestracji, w tym do podania informacji o imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub nazwy (firmy) przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji, miejscu zamieszkania i adresie osoby fizycznej lub siedzibie i adresie przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji, cechach dokumentu tożsamości osoby dokonującej transakcji. 16. Minimalna wartość transakcji dokonywanych za pośrednictwem Kantoru internetowego wynosi 1000 złotych lub jej równowartość wyrażona w innej walucie.
 17. Maksymalna wartość transakcji dokonywanych za pośrednictwem Kantoru internetowego wynosi 1 000 000 złotych lub jej równowartość wyrażona w innej walucie.
 18. Administrator Kantoru internetowego dokonuje rejestracji każdej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, jak również transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na jej wartość i charakter, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010.46.276).
 19. Zrealizowanie transakcji, o której mowa w ust. 19 jest możliwe jedynie po dokonaniu identyfikacji Użytkownika i weryfikacji jego tożsamości na podstawie odpowiednich dokumentów:
  a) Użytkownicy będący osobami fizycznymi – dokumenty stwierdzające na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, w tym imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, lub dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu
  b) Użytkownicy będący osobami prawnymi – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę
  c) Użytkownicy będący jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - zapisanie aktualnych danych z dokumentu, wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę
 20. W ramach Kantoru internetowego prowadzona jest ewidencja sprzedaży wartości dewizowych kupionych w ramach działalności kantorowej na zasadach określonych w Prawie dewizowym.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kantoru internetowego kubisa24.pl z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Przechód 1, 43-300 Bielsko-Biała, jest Andrzej Kubisa właściciel Kantoru, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz.672 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002r. - prawo dewizowe (Dz.U. z 2012r., poz. 826 z późń. zm.), wpisany do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 871. Posiada wpis do Rejestru REGON: 070564685 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 5471017132, nr telefonu: 338124154, adres email: kantor@kubisa.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników Kantoru internetowego będą przetwarzane zgodnie z RODO, w celu realizacji usług wskazanych w niniejszym Regulaminie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926).
 3. Obowiązek podania danych osobowych przez Użytkownika wynika z Prawa dewizowego jak również z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010.46.276).
 4. Z podanych przez Użytkowników w procesie rejestracji danych osobowych tworzy się Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Kantoru Internetowego, którego administratorem jest właściciel Kantoru internetowego.
 5. Dane osobowe, o których mowa w Rozdziale IV Transakcje i warunki zawierania umów, ust. 20 będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010.46.276).
 6. Dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej (e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji zamówień Użytkowników, wystawiania dowodu transakcji, o którym mowa w Rozdziale IV Transakcje i warunki zawierania umów, ust. 16., jak również przesyłania Użytkownikom informacji o stanie realizacji ich zamówień, anulowaniu zamówień, działaniach podejmowanych w ramach Kantoru internetowego.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawienia, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Użytkownik powinien informować Administratora Kantoru internetowego o zmianie danych osobowych w celu dokonania ich aktualizacji.
 9. W ramach Kantoru internetowego stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności zabezpieczenie ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Kantoru internetowego niezbędne jest posiadanie przez Użytkowników urządzeń oraz oprogramowania pozwalających na korzystanie z sieci Internet, w szczególności:
  a) komputer stacjonarny lub laptop
  b) przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript oraz plików Cookies.
  c) monitor o rozdzielczości ekranu co najmniej 1024x768.
  d) prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej wraz z aktywnym adresem email.
 2. Wszelkie operacje finansowe w ramach Kantoru internetowego dokonywane są za pośrednictwem platformy transakcyjnej IBRE BRE BANK.
 3. Kantor internetowy wykorzystuje pliki cookies w sposób oraz na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies, której treść jest dostępna na portalu Kantoru internetowego.

 

VII. FAKTURY

 1. Właściciel Kantoru internetowego jest uprawniony do przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010. 249.1661).
 2. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik dokonuje akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej w formacie PDF, na wskazany przez niego w procesje rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Właściciel Kantoru internetowego zapewnia autentyczności pochodzenia oraz integralność treści faktur.
 4. Faktury powinny być przechowywane przez Użytkownika w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób zapewniający zachowanie autentyczności ich pochodzenia oraz integralności treści jak również czytelność przez cały okres ich przechowywania.
 5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz przesłanie go na adres właściciela Kantoru internetowego, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@kubisa24.pl.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do zgłaszania Administratorowi Kantoru internetowego reklamacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kantoru internetowego lub wykonywania dostępnych w jego ramach usług.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres właściciela Kantoru internetowego, lub elektronicznej pod adresem info@kubisa24.pl w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać krótki opis zaistniałego problemu, jak również wskazywać dane identyfikujące Użytkownika składającego reklamację, w tym przynajmniej Login, imię i nazwisko i adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Reklamacje nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 nie będą rozpoznawane.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty ich zgłoszenia. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu reklamacji złożonej w formie pisemnej lub datę zapisu danych na serwerze poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 2.
 6. nformacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Kantoru internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
 2. Zmiany będą dokonywane poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na portalu Kantoru internetowego.
 3. Informacje o dokonywanych zmianach będą przesyłane do Użytkowników Kantoruinternetowego na wskazane przez nich w procesie rejestracji adresy poczty elektronicznej (email). Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od zawiadomienia Użytkowników o ich wprowadzeniu.
 4. Przed zleceniem wykonania transakcji Użytkownik powinien zapoznać się z wprowadzonymi w Regulaminie zmianami.
 5. Nie zaakceptowanie zmian może uniemożliwiać przeprowadzenie transakcji w przypadku gdy zmiany Regulaminu weszły w życie.
 6. Do transakcji zleconych przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
do góry
zamknij