zamknij

Polityka prywatności

I. Administrator – właściciel Kantoru internetowego - Andrzej Kubisa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma „KANTOR” w Bielsku-Białej (43-300), przy ulicy Przechód 1, NIP: 547-101-71-32, REGON: 070564685, będący przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego pod numerem 871/2004.
 

II. Kantor internetowy - portal internetowy KUBISA24.PL zintegrowany z platformą umożliwiającą dokonywanie transakcji walutowych.
 

III. Użytkownik – podmiot, który dokonał rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Kantoru internetowego.
 

IV. Cookies – tzw. „ciasteczka” – dane informatyczne, w tym w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z portalu Kantoru internetowego.
 

V. Logi systemowe – informacja przekazywana serwerowi Kantoru internetowego przez urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z portalu zawierająca określone dane, na podstawie których można podjąć próbę ustalenia skąd nastąpiło połączenie.
 

VI. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej będącej Użytkownikiem Kantoru internetowego.
 

VII. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych Użytkowników, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

 

§ 1

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkowników korzystających z portalu Kantoru internetowego: kubisa24.pl. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Danych osobowych Użytkowników, zachowania ich poufności oraz ich właściwego wykorzystywania.

 

§ 2

Dane osobowe Użytkowników Kantoru internetowego są przetwarzane w celu realizacji transakcji dokonywanych przez Użytkowników w ramach Kantoru internetowego jak również spełnienia obowiązków Administratora wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku prawo dewizowe (Dz.U.2012.826), oraz ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010.46.276)., Regulaminu Kantoru internetowego jak również w celach marketingowych Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji na portalu Kantoru internetowego.

 

§ 3

Administrator nie przekazuje Danych osobowych Użytkowników innym osobom i innym podmiotom, z wyjątkiem, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz prawo do poprawiania tych danych, jak również żądania ich usunięcia.

 

§5

Osoby przeglądające lub zamierzające skorzystać z portalu Kantoru internetowego pozostają anonimowe do czasu zarejestrowania się lub następnie zalogowania się. Informacje zawarte w Logach systemowych są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją Kantoru internetowego. Administrator zastrzega sobie również prawo do korzystania z nich na potrzeby związane ze zbieraniem informacji statystycznych. Generowane statystyki będą miały na celu pomoc w administrowaniu portalem Kantoru internetowego, oraz nie będą zawierać żadnych cech identyfikujących Użytkowników.

 

§ 6

W celu korzystania z możliwości zawierania transakcji w Kantorze internetowym niezbędne jest dokonanie rejestracji, a następnie zalogowanie się za pomocą wskazanego w procesie rejestracji loginu i hasła. Szczegółowe zasady określa Regulamin Kantoru internetowego.

 

§ 7

Kantor internetowy wykorzystuje pliki Cookies. Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy chce, aby pliki Cookies były zapisywane na urządzeniach, za pomocą których korzysta z portalu Kantoru internetowego. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji lub całkowitego wyłączenia plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Użytkownik może również usunąć zapisane do tej pory pliki Cookies. Wyłączenie plików Cookies może jednak utrudnić lub w określonych przypadkach uniemożliwić korzystanie z całości lub części portalu Kantoru internetowego.

 

§ 8

W celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zachowania poufności Danych osobowych Użytkownik po zakończeniu korzystania z Kantoru internetowego powinien się skutecznie wylogować z portalu.

 

§ 9

Użytkownik ma prawo uzyskania odpowiedzi na pytania oraz informacji dotyczących zasad przetwarzania jego Danych osobowych. W tym celu powinien wysłać stosowane zapytanie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres info@kubisa24.pl

 

§ 10

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności Kantoru internetowego. Zmiany będą publikowane na portalu Kantoru internetowego. Informacje o dokonanych zmianach będą również przesyłane Użytkownikom na wskazane przez nich w procesie rejestracji adresy poczty elektronicznej (e-mail).

do góry